Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening

21. mars 2018 kl. 1800 i Brakka på Valle.

Dagsorden

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av dirigent, sekretær, samt to personer til å undertegne protokollen
 4. Styrets beretning
 5. Foreningens rolle og arbeidsoppgaver
 6. Beretning og regnskap fra stiftelsen Tippens Fond
 7. Regnskap 2017
  a. Revisjonsrapport
  b. Godkjenning av regnskap og disposisjoner
 8. Innkomne forslag
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Budsjett 2018
 11. Valg
  a. Hovedstyre
  b. Komiteer og utvalg
  c. Revisor
  d. Ny valgkomité (styrets innstilling)

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 6 mars 2018.
Sakspapirene fås tilsendt ved henvendelse til Tanja Johansen. 
tanja.johansen@getmail.no